مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 339

تلگرام نوشته - 339

2016-10-02

خوشه‌چینی از کتاب 23 گفتار در باره سرمایه‌داری-2 خیلی از مرفهین و افراد تحصیلکرده فقرا و فرودستان را سرزنش می کنند که آنها موجب عقب افتادگی کشورشان شده اند. این تحلیل یک اشکال دارد. درست است که درآمد سرانه کشورها تابعی از بهره وری آنهاست ولی بهره وری افراد در مشاغل ساده در همه جای دنیا کمابیش یکی است. یک راننده اتوبوس در همه جای دنیا بهره وری مشابهی دارد. آنچه موجب تفاوت شدید متوسط بهره وری یک کشور فقیر و یک کشور غنی می شود بهره وری اقشار بالاست نه اقشار پایین. اگر مهندسان، پزشکان، متخصصان همان بهره وری را داشته باشند که افراد نظیر آنها در کشورهای پیشرفته دارند، درآمد سرانه متوسط کشور آنها نیز بالا می رفت. لذا نباید فقرا را بابت بهره وری پایین سرزنش نمود. https://telegram.me/ali_sarzaeem