مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 337

تلگرام نوشته - 337

2016-10-01

چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران دو تحقیق در داخل روی این موضوع کار کرده که یکی توسط دکتر برکچیان در موسسه نیاوران و دیگری توسط دکتر امینی در سازمان برنامه است. در اولی با بررسی نسبت تولید به موجودی سرمایه و مفروضاتی در رابطه با نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ پس انداز و استهلاک به این نتیجه رسیده که سالانه 155 تا 184 میلیارد دلار سرمایه نیاز است که 130 تا از داخل و بین 28 تا 54 میلیارد دلار سالانه باید از خارج تامین شود. این در حالی است که ما در بهترین سالها حداکثر 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده ایم. اگر نتوانیم ارقام سرمایه گذاری خارجی فوق را محقق سازیم، قطعاً تحقق رشد 8 درصد (که موجب تثبیت وضع موجود نه بهبود آن است) سرابی بیش نخواهد بود. تحقیق سازمان برنامه هم سرمایه گذاری خارجی سالانه حدود 30 میلیارد دلار را ضروری دانسته تا نرخ رشد 8 درصد قابل تحقق شود. https://telegram.me/ali_sarzaeem