مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 334

تلگرام نوشته - 334

2016-09-26

اخلاق باور کاربردی اخلاق باور تا جایی که من فهمیدم به این بر می گردد که مسئولیت اخلاقی هر کس در برابر باورهایش چیست؟ من در قبال موضوعات دینی و دیگر مسائل اجتماعی این رویه را اخلاقی می دانم که تا وقتی به درستی چیزی تقریبا مطمئن نشدم آن را قبول نکنم ولی لزومی ندارد که آن را رد کنم یا نسبت به آن قضاوتی داشته باشم. این رویه اگرچه موجب می شود تا برخی امور درست از دست برود اما مانع می شوم تا اندیشه های غلط را نیز پذیرا شوم. به نظرم به لحاظ اخلاقی پیراسته تر بودن از باورهای غلط موجه تر از فقدان برخی باورها و اندیشه های درست است. https://telegram.me/ali_sarzaeem