مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 325

تلگرام نوشته - 325

2016-09-24

بازهم مکتب نیاوران به لطف یکی از دوستان باخبر شدم که اخیراً دکتر اباذری و یکی از دانشجویانش مقاله ای تحت عنوان مکتب نیاوران در یک نشریه علمی-پژوهشی منتشر کرده اند که در آن در چند جا به نوشته من در مورد مکتب نیاوران نیز ارجاع داده شده است. البته ایشان از موسسه نیاوران شروع می کند و بعد به دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف می رسد. مقاله آنها و مقاله خود را می گذارم تا بخوانید و مقایسه ای کنید. اگر سخنان اخیر آقای دکتر اباذری را دنبال کرده باشید خواهید دید که موضع گیریهای خیلی تند و نادرستی نسبت به اقتصاد بازار دارند. فراگیرشدن نگرش اشتباه نسبت به اصل اقتصاد بازار و وضعیت اقتصاد ایران و روند گذشته آن به دلیل ضعف ما دانش آموختگان اقتصاد در آموزش عمومی اقتصاد است. تا وقتی که مفاهیم اقتصادی را درست به جامعه معرفی نکنیم با این قضاوت های سوگیرانه بسیار مواجه خواهیم شد. من یک مرور اجمالی در مورد مقاله آنها کردم و متاسفانه آن را دارای قضاوت ارزشی دیدم. واقعاً تعریف مقاله علمی برای من معضلی شده است. گاه چنین مقاله ای با این سطح از داوریهای ارزشی و سوگیریها در یک نشریه علمی پژوهشی چاپ می شود گاه برخی مقالات دچار چنان سخت گیریها و باریک بینی هایی می شود که واقعاً تعجب آور است. https://telegram.me/ali_sarzaeem