مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » سخن خوبی که از دکتر شاپور محمدی

سخن خوبی که از دکتر شاپور محمدی

2016-01-18

سخن خوبی که از دکتر شاپور محمدی در همایش مدیریت ریسک و مدیریت مالی شنیدم این بود که ما کشور را با اهرم صفر اداره می کنیم یعنی این اشکال جدی وجود دارد که با 30 هزار میلیارد تومان، تنها 30 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی انجام می شود در حالیکه باید با ایده مشارکت عمومی و خصوصی 300 هزار میلیارد تومان پروژه اجرا شود و دولت با 30 هزار میلیارد تومان تضمین سود یا جبران زیان را بر عهده گیرد