مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 314

تلگرام نوشته - 314

2016-09-13

واقعیات اقتصادی عربستان 1 در فاصله 2003 تا 2013 در اقتصاد عربستان چند تحول مهم رخ داده است: 1- تولیدناخالص داخلی واقعی آن از 400 میلیارد دلار به 800 میلیارد دلار افزایش یافته است. 2- در این فاصله 4/4 میلیون شغل ایجاد شده که 1/8 میلیون شغل آن نصیب مردم بومی شده و مابقی در اختیار کارگران خارجی قرار گرفته است. یادآوری که در ایران این رقم 14000 نفر در هر سال بوده است. 3- درآمد ماهانه خانوار از 2100 دلار به 3600 افزایش یافته است. 4- عربستان از رتبه 36 جهان به 19 جهان ارتقا یافته و در زمره 20 اقتصاد بزرگ قرار گرفته است. 5- در این فاصله 300 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است یعنی سالی 30 میلیارد دلار در حالیکه ایران در بهترین سال تنها 5/4 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. https://telegram.me/ali_sarzaeem