مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 274

تلگرام نوشته - 274

2016-08-27

یک پدیده جالب که در کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنچی مشاهده می کنم این است بچه های ریاضی شریف که به خارج رفته اند و ریاضی مالی خوانده اند در بانک های بزرگ دنیا شغل و سمت های خیلی خوبی پیدا کرده اند. در این سمینار این دوستان حضور چشمگیری دارند. پیام این حرف برای بچه های ریاضی این است که بدانند رشته شان بسیار پولساز است (البته نه در ایران!). در ایران چون هنوز بازار خیلی پیچیده نشده، مدیران امور را شهودی انجام می دهند و ارزشی برای کارهای کمی و محاسباتی قائل نیستند اما در کشورهای توسعه یافته توان ریاضی افراد قدر دانسته می شود و به آن بها داده می شود. لذا به دانشجویان ریاضی می گویم که رشته ریاضی را دست کم نگیرید و با انگیزه و اشتیاق درسهایتان را بخوانید https://telegram.me/ali_sarzaeem