مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 273

تلگرام نوشته - 273

2016-08-27

یک نکته که برخی دوستان سوال می کنند و آن این است که چرا حقوق میانه نزدیک حداقل حقوق درنظر گرفته شده است؟ پاسخ آن در خود نوشته دکتر اصفهانی هست علت آن است که خیلی ها در بخش غیررسمی با حقوق کمتر از حقوق حداقل کار می کنند لذا حقوق میانه نزدیک حداقل حقوق شده است. یک خطا هم در گزارش من وجود داشته نسبت حقوق مدیران به حداقل حقوق در آمریکا 800 بوده و لی نسبت حقوق مدیران به حقوق میانه بین 200 تا 500 بوده است.