مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 262

تلگرام نوشته - 262

2016-08-14

چند اسماعیل قربان کرده باشد بهتر است کار ابراهیم کارستان تر از این حرف هاست دیشب در شهرستان ادب شب شعر مقاومت با یاد شیخ ابراهیم زکزاکی عالم نیجریه برگزار شد. آقای مهدی جهاندار با توجه به شهادت فرزندان شیخ ابراهیم زکزاکی شعری زیبا سروده که گل این شعر بیتی است که آوردم. اصل شعر به این شرح است: عشق سوزان است؟ نه سوزان تر از این حرف هاست نابسامان است و بی سامان تر از این حرف هاست یوسف گمگشته باز آید به کنعان؟ ای دریغ یوسف گمگشته بی کنعان تر از این حرف هاست سوختن دارد شکستن دارد آری ساده نیست عشق می پنداشتم آسان تر از این حرف هاست چند اسماعیل قربان کرده باشد بهتر است کار ابراهیم کارستان تر از این حرف هاست پیش پای گرگ جایی که زلیخا می کُشند قیمت یوسف بسی ارزان تر از این حرف هاست بر بلندی ها اذانت را شنیدند ای بلال جهلشان اما ابوسفیان تر از این حرف هاست ای کسانی که تصور کرده اید این حرف ها رو به پایان است، بی پایان تر از این حرف هاست عقل می پرسد چرا نازل نمی گردد عذاب عشق می گوید خدا رحمان تر از این حرف هاست سیّد و سالار مظلومان حسین بن علی است نوح اگر نوح است کشتیبان تر از این حرف هاست...