مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 182

تلگرام نوشته - 182

2016-06-29

خلاصه مقاله آندره اشلایفر با عنوان آیا رقابت رفتار اخلاقی را تباه می کند؟ پاسخ وی مثبت است. پنج مثال برای این مدعا مطرح می کند. 1) کار کودکان: رقابت شدید موجب می شود که استخدام و به کارگیری کار کودکان مزیت رقابتی ایجاد کند (حتی با فرض بهره وری کمتر آنها نسبت به بزرگسالان) 2) رشوه برای کاهش مالیات: فشار رقابت انگیزه برای رشوه دهی برای کاهش مالیات جهت ایجاد مزیت هزینه ای نسبت به رقبا را تشدید می کند 3) رقابت شدید موجب ایجاد حباب قیمت سهام شرکت ها می شود و این امر انگیزه دریافت پاداش های هیئت مدیره را به شکل غیرمرتبط با کارایی زیاد می کند 4) فشار رقابت دستکاری در ارقام حسابداری جهت جذب سرمایه را تشدید می کند 5) نیاز مالی دانشگاه ها حرکت آنها را به فعالیت های تجاری تشدید می کند که از یک حد بیشتر خلاف ماموریت آنهاست. وی معتقد است که تهییج انگیزه های اخلاقی و نظارت دولتی شاید به کاهش این مشکلات تا حد کمی کمک کند