مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1131

تلگرام نوشته - 1131

2017-05-07

امکان پذیری افزایش مبلغ یارانه- ادامه نکته دوم این است که در گذشته بخشی از بنزین وارداتی بود و در نتیجه دولت بابت آن دلار به خارجیها پرداخت می کرد اما آن را در داخل به ریال و به قیمت 1000 ریال می فروخت. حال اگر بنزین از 700 تومان به 1000 تومان افزایش یافته باید توجه داشت که هم زمان نرخ ارز نیز از 1000 تومان به 37000 تومان افزایش یافته است! لذا باز هم اگر نخواهیم مقدار سوبسید فراگیر دولت زیاد شود –که البته نمی خواهیم- نباید مبلغ یارانه افزایش یابد. نتیجه گیری: بر خلاف آنچه که در نگاه اول به نظر می رسد درآمد حاصل از یارانه افزایش یافته، نباید این درآمد را متعلق به این محل دانست و طبیعتا نباید خواستار توزیع بیشتر آن و افزایش مبلغ یارانه شد! https://telegram.me/ali_sarzaeem