مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1099

تلگرام نوشته - 1099

2017-05-02

روز معلم بر معلمان واقعی مبارک معلمی همانند آتش نشانی، پلیس بودن و کار در نهادهای حمایتی از جمله شغلهایی است که همه ما به آن به چشم احترام می نگریم. هر کدام ما وقتی به خودمان می نگریم خود را مرهون معلمهای خوبی می دانیم که در زندگی به آنها برخورده ایم. اگرچه کتاب و مطالعه شخصی و کوشش مجاهدانه برای تحقیق ارزشی ورای توصیف دارد اما در محضر یک استاد و معلم واقعی نشستن آدمی را چندین سال جلو می اندازد. من که در زندگی تا جایی که توانسته ام و بتوانم در جستجو استادان و معلمانی هستم که به دانش شان باور و اعتقاد دارم. همانطور که جنس قلابی زیاد است عنوان معلم و استاد را هم نمی توان به سادگی به هر کس که از تدریس درآمد دارد اطلاق کرد. معلمی واقعی در دو بعد ظاهر می شود: علم و هدایت. من معتقدم که اساتید و معلمان واقعی هیمنه و تسلط بی نظیری بر دانش خود دارند و این تسلط امری نیست که با یک مدرک به دست آید. ممارست در مطالعه و تحقیق و تدریس این نعمت را در اختیار می گذارد. به همین دلیل شاگردی و حضور در محضر چنین فردی آدمی را چند سال جلو می اندازد و لازم نیست که آدمی همان کتاب ها را بخواند و همان قدر زمان صرف کند بلکه معلم شهود خود را که محصول همه آن تلاشهاست به سادگی عرضه می کند. همچنین معلمی اگر با دغدغه نسبت به دانشجو و دانش آموز همراه باشد ارزشمندتر می شود. اگر معلم خود را صرفا ماشین تکرار نداند بلکه دلسوزانه و همدلانه به وضع مخاطب توجه کند و او را در مسیر علمی به جایی که باید و شایسته است هدایت کند معلمی را به کمال رسانده است. من منت دار همه معلمان بزرگی هستم که توفیق شاگردی شان را داشته ام و امیدوارم شایسته جایگاه معلمی بشوم. https://telegram.me/ali_sarzaeem