مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1040

تلگرام نوشته - 1040

2017-04-17

کژکارکرد مناظره ها معمول است که گفته می شود برخی اقدامات را از غرب تقلید می کنیم ولی چون نهادهایش را نمی سازیم به جای اینکه کارکرد مثبت داشته باشد کژکارکرد و اثرات نامناسب دارد. یکی از این موارد مناظره است. چند سالی است که در کشور ما به تقلید از آمریکا مناظرات انتخاباتی برگزار می شود ولی چون این مناظرات در یک چارچوب حزبی معنا دارد در اینجا نه تنها بی مفهوم بلکه اثرات معکوس به دنبال دارد. نوشته درخشان آقای عبدی را واقعاً توصیه می کنم بخوانید: https://t.me/abdiabbas/800 لب کلام ایشان این است که معنا ندارد جناح اصولگرا تعداد زیادی نامزد به انتخابات بفرستد تا در مناظره ها با استفاده از تعداد نامزد طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. بی معناتر هم این است که این سمت هم کسانی را نامزد می کند تا در تعداد در مناظره ها کم نیاورند! و صریحا هم همه می دانند که نامزد پوششی هستند و در دقایق آخر کنار خواهند رفت. این یعنی یک دروغ جمعی و علنی که تنها به دلیل ساختار نهادی غلط شکل گرفته است. وضعیت درست این است که نامزدهای مختلف در اردوی اصولگرایان در درون حزب مناظرات انتخاباتی بگذارند و نامزد نهایی خود را مشخص کنند. در این سمت هم با یک نامزد به معرکه بیاید و مناظرات جولانگاه تقابل دو دیدگاه در کشور باشد و مناظره معنای لشکرکشی و سیاه لشکرداشتن پیدا نکند. تا وقتی حکومت زیر بار فعالیت حزبی نرود با این مصیبت ها روبرو هستیم. https://telegram.me/ali_sarzaeem