مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1011

تلگرام نوشته - 1011

2017-04-06

آقای دکتر آشنا از خوش فکرترین خیرخواه ترین و سلیم النفس ترین انسانهایی است که دیده ام . ای کاش از این دست انسانها در روحانیت و حکومت بیشتر داشتیم. وجود ایشان یک درس مهم هم برای همه ما دارد و آن اینکه اگر علوم انسانی را جدی بگیریم و درست بخوانیم دستاوردهای ارزشمندی خواهد داشت. من دیده ام که ایشان رشته ارتباطات را بسیار جدی گرفت و روی فهم درست آن تلاش زیادی کرد. در مورد ایشان این وجه علمی تحت الشعاع وجوه دیگر قرار گرفته است ولی به نظر من مهمتر و ارزشمندتر است