مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » وصف حال از زبان غلامرضا شکوهی

وصف حال از زبان غلامرضا شکوهی

2018-05-09

بندی به پای دارم و باری گران به دوش

در حیرتم که شهره به بی بند و باری ام