مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » حکمتی از داگلاس نورث

حکمتی از داگلاس نورث

2018-05-09

کسی که شاگرد داگلاس نورث بود می گفت او این جمله را گوشه تخته کلاس می نوشت

if you got to be somebody you out to be fast buddy

ظاهرا معنای آن این است که اگر می خواهی کسی بشوی باید آدمی باشی که با دیگران سریع رفیق می شود.

درست و غلطش باشد با خودش