مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تعابیر انحرافی

تعابیر انحرافی

2018-05-09

تعابیر دستیار ویژه رئیس جمهور و معاونت اقتصادی رئیس جمهور سازوکارهای سیاسی هوشمندانه و محترمانه برای بازی ندادن افرادی است که به راحتی نمی شود آنها را کنار زد. در این کشور از این ترفند بارها و به اشکال مختلف استفاده شده  و چیز جدیدی نیست. مهم قدرت سازمانی نهادهای اقتصادی است که کماکان در دست کسانی ماند که نباید می ماند. باقی تعارف است.