مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » باز هم جلسه در ایران

باز هم جلسه در ایران

2018-05-09

امروز از یکی از اساتید به نام دکتر امامی تعبیر جالبی برای اشاره به این وضع شنیدم: learning by meeting