در این درس مباحث پیشرفته بانکداری و بیمه زندگی (بیمه عمر) معرفی می شود. در بخش اول، تئوری های بانکداری مبتنی بر مدل های نظری معرفی شده و در بخش دوم مبانی محاسبات اکچوئری در بیمه عمر آموزش داده می شود. سیلابس به پیوست است.

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 19 =

در این درس کاربردهای روانشناسی تصمیم گیری در حوزه مالی معرفی می شود. این درس در ترم پاییز 1393 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی عرضه شد. 

Attachments:
Download this file (financial decision making.doc)سیلابس مالیه رفتاری[ ]40 kB

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 15 =

در این درس مباحث پایه در مالیه شرکتی یا همان مدیریت مالی معرفی می شود. این درس در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی در ترم پاییز 1393 برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ارائه شد.  

Attachments:
Download this file (corporate finance syllabus.doc)سیلابس مالیه شرکتی[ ]86 kB

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 18 =

در این درس مباحث پایه اقتصاد کلان تدریس می شود. انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این درس بتوانند قادر به تحلیل مباحث اصلی اقتصاد کلان شوند. این درس در ترم پاییز 1391 در موسسه عالی بانکداری برای کارکنان بانک شاغل در مقطع کارشناسی ارشد و در ترم پاییز سال 1392 در دانشگاه تهران برای دانشجویان رشته مدیریت اجرایی دانشکده صنایع تدریس شد.

Attachments:
Download this file (principles of macroeconomics syllabus.doc)سیلابس اقتصاد کلان[ ]28 kB

جمع اعداد را وارد کنید

16 + 7 =

در این درس مروری مختصر به مباحث مختلف مرتبط با حوزه سرمایه گذاری صورت می گیرد. به یک تعبیر می توان گفت که این درس، مروری اجمالی و مقدماتی بر کل حوزه فاینانس است. این درس در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در دانشگاه ارشاد در ترم زمستان 1391-1392 تدریس شد.

جمع اعداد را وارد کنید

13 + 18 =

در این درس مباحث مقدماتی مربوط به اوراق مشتقه مالی نظیر قراردادهای آتی، قراردادهای مبادله در آینده و اختیارات معرفی شده و در مورد قیمت گذاری آنها و نحوه استفاده از آنها در مدیریت ریسک مباحثی عرضه می شود. این درس در ترم پاییز سال 1392 در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تدریس شد.

Attachments:
Download this file (financial engineering syllabus 13920705.doc)سیلابس مهندسی مالی[ ]30 kB

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 4 =

در این درس ضمن معرفی اوراق بهادار با درآمدثابت و اقسام آن، به مباحثی چون قیمت گذاری آنها، قیمت گذاری اوراق مرتبط با نرخ بهره و نهایتا اوراق بهادارسازی پرداخته می شود. این درس در ترم زمستان سال 1392 در دانشگاه علوم اقتصادی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی تدریس شد

جمع اعداد را وارد کنید

7 + 6 =

در این دوره مباحث پایه تجارت بین الملل عرضه می شود. این درس تحت عنوان اقتصاد بازرگانی ایران برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی در ترم پاییز 1393 تدریس شد. {jcomments off}

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 4 =