ایرانیان به طور سنتی سرمایه گذاری در بخش مسکن را یک سرمایه گذاری سودآور و در عین حال امن قلمداد می کنند. با توجه به تحول بازار مسکن در طی زمان، یک واگرایی زیاد میان الگوی رفتاری زمین، ساختمان و اجاره ایجاد شده و مشابه این واگرایی در مناطق مختلف کشور مشاهده می شود. این امر موید آنست که دیگر نمی توان به طور سنتی و شهودی نسبت به تحولات بخش مسکن قضاوت نمود. در شرایط جدید سرمایه گذاری سودآور و کم ریسک منوط به پردازش و تحلیل اطلاعات و ارقام مربوطه و کار کارشناسی است. برای اشخاص و شرکتهای متقاضی، تحلیل های مربوط به تحولات این بخش به دو شکل کارگاهی و مشاوره عرضه می شود. در شکل کارگاهی نگاهی کلان به تحولات بازار مسکن، روندهای قیمتی و تحلیل کلی واگرایی بازدهی بخش مسکن در مناطق مختلف عرضه می شود. در شیوه مشاوره متناسب با نیاز خاص فرد متقاضی، دو گونه خدمت عرضه می شود. در نوع اول، در قالب یک جلسه کلیاتی از روند تحولات بخش مسکن عرضه می شود. در نوع دوم، پس از دریافت تقاضای خاص مشتری، تحقیقی خاص صورت گرفته و در جلسه ای دیگر یافته ها و پیشنهادات عرضه می شود. 

تا کنون در شش نوبت تحلیل بازار مسکن برای مدیران بانک مسکن به شکل کارگاهی ارائه شده است. شرکت سرمایه گذاری رایان و همچنین شرکت بازرگانی راه آینده دریافت کننده خدمات مشاوره بازار مسکن از اینجانب بوده اند. 

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 16 =