مهمترین ویژگی اقتصاد کشورهای پیشرفته ثبات در سطح کلان و رقابت در سطح خرد است. در ایران دقیقا عکس این امر صادق است یعنی بی ثباتی در سطح کلان و عدم رقابت در سطح خرد. نتیجه این وضعیت آنست که تحولات اقتصاد کلان عامل اصلی در تعیین سودآوری یک بنگاه است و مهارتهای مدیریتی و مهندسی و همه آنچه که بهینه سازی فرآیند تولید خوانده می شود در اولویت های بعد قرار می گیرد. به همین دلیل درک و شناخت تحولات اقتصاد کلان و دارای بصیرتی نسبت به روند اقتصاد در سالهای پیش رو از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

کسب و کارهایی که فعالیت آنها به نوعی متاثر از تحولات اقتصاد کلان است مشتریان بالقوه این خدمت به شمار می آیند. برای متقاضیان تحلیل اقتصاد ایران به شکل ارائه کارگاه یا مشاوره عرضه خواهد شد. در ارائه های مذکور ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت موجود، روندهای متغیرهای کلان و بخش های مختلف اقتصاد و پیش بینی های مختلف در مورد آن عرضه می شود. 

تا کنون کارگاه های مختلفی در شرکت های بازار سرمایه و بازار پول و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و صنایع در حوزه تحلیل اقتصاد ایران ارائه کرده ام. 

جمع اعداد را وارد کنید

16 + 5 =