مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریانا، چاپ دوم، 1391

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 20 =