مقاله خواندنی و ارزشمند اسلام شناس کانادایی جان وال را سالها قبل به توصیه دکتر سید امامی خواندم و ترجمه کردم ولی مدتها کناری افتاده بود تا مجددا آن را بازبینی کردم. خوشبختانه مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 298 زمستان 1393 آن را منتشر نمود

جمع اعداد را وارد کنید

7 + 18 =

این مصاحبه با تولاک که از بنیانگذاران انتخاب عمومی است گرفته شده و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد چاپ و سپس در مجموعه تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد.

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 15 =

این مصاحبه با جیمز بوکانان گرفته شده و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد و سپس در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 12 =

این مصاحبه توسط مجله region با جیمز بوکانان پدر رویکرد انتخاب عمومی و برنده جایزه نوبل منتشر شده که توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد و سپس در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد.

جمع اعداد را وارد کنید

6 + 13 =

این مقاله یک معرفی جذاب از حوزه انتخاب عمومی است که توسط جین شاو نوشته شده و توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 6 =

این مقاله توسط راجر کنگلتون استاد دانشگاه جرج میسون تالیف و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. بعدا در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست نیز عرضه گردید

جمع اعداد را وارد کنید

14 + 8 =

این مقاله، توسط دنیس مولر استاد نامدار دانشگاه وین در مورد آینده انتخاب عمومی نوشته شده که توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد. قبلا از آن در ماهنامه های دنیای اقتصاد چاپ شده بود.

جمع اعداد را وارد کنید

6 + 2 =

این مقاله فصلی از کتاب اقتصاد سیاسی فساد است که سالها قبل به سفارش مرکز تحقیقات وزارت کشور ترجمه شد.

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 16 =

متن سخنرانی رابرت بارو تحت عنوان دین و اقتصاد که توسط اینجانب ترجمه و در سایت رستاک منتشر شد

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 20 =

مقاله اقتصاد ایران در چشم انداز جهانی نوشته دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی است که توسط اینجانب ترجمه و در 16 و 17 اردیبهشت 1388 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 19 =

مقاله ای خواندنی از خانم آن او کروگر در تاریخ 16 و 17 خرداد 1386 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 16 =

مقاله دکتر هادی صالحی اصفهانی تحت عنوان اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 294 زمستان 1392 منتشر شد.

جمع اعداد را وارد کنید

15 + 20 =

این مقاله کلاسیک خانم آن کروگر در شماره 291 بهار 1392 نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به چاپ رسید.

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 11 =