در این مقاله به اختصار چگونگی شکل گیری رویکرد انتخاب عمومی و تحولات آن را مورد بررسی قرار داده ام. این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به شماره 290 در زمستان 1391 منتشر شده است.

Attachments:
Download this file (public Choice.pdf)public Choice.pdf[ ]146 kB

جمع اعداد را وارد کنید

14 + 1 =

در این مقاله به ادبیات اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی پرداخته ام و ملاحظات سیاسی در انجام اصلاحات اقتصادی را مرور کرده ام. این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به شماره 289 در پاییز 1391 منتشر شده است

Attachments:
Download this file (PE reform.pdf)PE reform.pdf[ ]251 kB

جمع اعداد را وارد کنید

1 + 12 =

در این مقاله ادبیات جدید اقتصاد سیاسی پیرامون نفت مرور شده است. این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی در شماره 288 در تابستان 1391 منتشر شد.

Attachments:
Download this file (PE OIL.pdf)اقتصاد سیاسی نفت[ ]192 kB

جمع اعداد را وارد کنید

9 + 20 =

در این مقاله در یک مدل VAR اثرات شوک های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله بر گرفته از تز کارشناسی ارشد اینجانب بوده که در مجله فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی شماره 12 بهار 1386 منتشر شد.

Attachments:
Download this file (first published paper.pdf)first published paper.pdf[ ]304 kB

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 16 =