در سال 86 با ارسال لايحه بودجه به مجلس و علني شدن آن، برخي اجزاء آن در فضاي عمومي مورد بحث قرار گرفته و ديدگاه هاي گوناگوني پيرامون آن مطرح شده است. يكي از موضوعاتي كه قابليت توجه بيشتر افكار عمومي و نخبگان را دارد، پيش بيني ميزان واگذاري شركت هاي دولتي در بودجه سال بعد است. از قرار معلوم در سال بعد چنين پيش بيني شده كه ادامه ...

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 8 =