سلام شکر خدا دستم باز شد اگرچه هنوز به وضع اول باز نگشته و نیازمند برنامه منسجم فیزیوتراپی است اما بهرحال قادر به نوشتن شدم. این مدت که از نوشتن عاجز بودم شوقم به نوشتن صد برابر شده بود. الانسان حریص علی ما منع! ممنون از دوست‌هایی که اظهار لطف کردند و پیام گذاردند. ظاهرا دوست ....من نیز سراغ این کلبه را گرفته و حالی از من پرسیده. با توجه به اینکه عاشق شعرهایش هستم -اگرچه خیلی .... است- یکی از آنها را نیز برای شما می گذارم تا لذت ببرید با جنون آهنگ معنی را فغان خواهم نوشت نام هستی را سر برگ خزان خواهم نوشت گرتبسم شعله ای از یاد شادی بشکفد شبنمی از گریه بر گل رایگان خواهم نوشت برق غیرت نیست در ابر خیال ظلمتم نوح را بر کشتی طوفان زده خواهم نوشت از جفای چرخ گویا روز هم بازیچه ایست نام شب را وقت روز آسمان خواهم نوشت گررفیقان بی وفایی را طریق انگاشتند بی وفایی را طریق این زمان خواهم نوشت دیده خندان گشت تا یاد محبت گل گرفت همچو صبح این خنده را خونین فشان خواهم نوشت

جمع اعداد را وارد کنید

18 + 5 =