روشنفکری دینی 4 کسانیکه به نفع روشنفکری دینی سخن می گویند معمولا یکدست نیستند و از چند منظر اینکار را انجام می دهند. 1. کسانی که به اسلام معتقدند و فکر می کنند که می توان آن را با مدرنیته سازگار کرد یا دید مثل دکتر سروش 2. کسانی که به اسلام یا هیچ دینی معتقد نیستند اما معتقدند پروژه روشنفکری دینی به لحاظ منطقی قابل قبول است و متد قابل قبولی دارد و تناقض آمیز نیست مثل دکتر داریوش آشوری 3. کسانی که ادله مخالفین روشنفکری دینی را قابل قبول نمی دانند مثل من وجود دسته دوم می تواند جرقه ای باشد تا آدمی مسئله روشنفکری دینی را فارغ از محتوا بلکه بر اساس متد تلفیق آنها نگاه کند. البته نگاه سوم (من) هم قاعدتا جالب است. خودم تعریف نکنم چه کسی بکند.

جمع اعداد را وارد کنید

5 + 6 =