گذشتگان ما به تجربه دريافته بودند براي اينكه بسياري از رسومات، فرهنگها و مسائل غيرمعيشتي دوام داشته باشد، آنرا با برخي انگيزه هاي مادي پيوند زنند. - شركت در مراسم عزاداراي محرم همراه با پذيرايي نهار يا شام است. - استقبال يا بدرقه از يك مسافرت نهايتا با دريافت سوغات همراه مي شود. - در عشق، محبت ميان فردي با لذت جنسي توام مي گردد. - ديد و بازديد از بزرگترها با دريافت عيدي و هديه همراه است. - ........ اين ليست را مي توان البته بيش از اينها تكميل كرد. بايد به هوشمندي گذشتگان آفرين گفت و در عين حال نبايد كنكاش خلوص گرايانه كرد كه كدام انگيزه غالب است و سهم هر كدام چقدر است. بايد به مسامحه گذر كرد و چندان كنكاش نكرد.

جمع اعداد را وارد کنید

7 + 1 =