حقيقت مثل درخت شاتوت است. اگر فقط از يك زاويه نگاه كني همه شاتوت ها (حقايق) را نخواهي ديد چرا كه برگها (چارچوبهاي فكري، مفروضات، علائق، تبليغات) اين اجازه را نمي دهند. بايد زاويه نگاه خود را تغيير دهي. از تبعات شاتوت چيني

جمع اعداد را وارد کنید

10 + 16 =