وقتی نظام اقتصادی نمی تواند از طریق مالیات و ایجاد فرصت های برابر، توزیع درآمد را بهبود بخشد، آیا دزدی نمی تواند چنین کارکردهایی داشته باشد. به قول اقتصادی ها، شاید دزدی بهترین گزینه first best نباشد، اما دومین گزینه بهتر second best، سومین گزینه بهتر third best یا دهمین گزینه بهتر tenth best option نخواهد بود؟

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 20 =