دو مسافرتم و همچنین قطعی ده روزه اینترنت بالاخره به پایان رسید به نظر من یکی از دلایلی که برخی افراد در ایران داعیه دار موافقت و یا مخالفت با روشنفکری دینی شده اند، محل زیست آنهاست. در ایران دکتر طباطبایی، جهانبگلو، آرامش دوستدار و دکتر غنی نژاد مخالفین اصلی روشنفکری دینی و احمد/محمود صدری و سروش از مهمترین هواداران آن هستند. نکته مهم در همه کسانی که با روشنفکری دینی مخالفت می کنند آنست که آنها دوران تحصیلات دانشگاهی خود را در فرانسه که مهد تعارض دین و مدرنیته است گذراندند. (بگذریم که بعدا جهانبگلو به کانادا و گاهی آمریکا رفت). دکتر آرامش دوستدار نیز که در آلمان زندگی می کند و آلمان نیز در تعارض دین و مدرنیته دست کمی از فرانسه ندارد.خمیر مایه ذهنی این افراد در همان دوران دانشجویی با ناسازگاری دین و دنیای جدید شکل گرفت. در مقابل دکتر صدری ها از جوانی در آمریکا ساکن شدند. جایی که به طور تاریخی دین و مدرنیته کاملا سازگار با هم بودند و بنیانگذاران آن اساسا مذهبی بودند و برای رهایی از فشار غیرمذهبی ها در اروپا به آمریکا مهاجرت کردند. سروش البته در انگلیس رشد کرد و البته همه می دانند در چند صد سال گذشته رابطه کلیسا و دولت در انگلیس بمراتب بهتراز فرانسه و اروپا بوده است. البته سروش پس از فارغ التحصیلی حضورش در آمریکا بیشتر از جاهای دیگر بوده است.

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 9 =