دکتر صدری یک جمله ای گفته که من همواره برای دوستان نقل و قول می کنم و آن اینکه به جای بحث های اسکولاستیک در مورد تعداد دندان اسب، برویم دهان اسب را باز کنیم و ببینیم که تعداد دندان هایش چندتا است. دکتر صدری به خوبی این جمله را برای ورود به بحث روشنفکری دینی انتخاب کرد. مخلص کلام اینکه آقایان فلسفه فرانسه زده سعی می کنند تلاش های نظری و فکری کنند تا اثبات کنند تجدد با دین سازگار نیست. در مقابل امثال دکتر صدری می گویند ما اصلا نیاز به بحث نداریم کافی است چشممان را باز کنیم و ببینیم در آمریکا چه خبر است. آیا در آ نجا سازگار شده اند یا نه؟ که شده اند.

جمع اعداد را وارد کنید

7 + 20 =