اگر نگوییم آرژانتین بهتر بود قطعا بدتر هم نبود. دست کم می توان گفت که آنها برابر بودند اما آلمان یک کمی- خیلی خیلی کم- بهتر بود. بهتر در پنالتی زدن و گرفتن. این یک ذره کم و ناچیز سرنوشت این دو تیم را عوض کرد. یکی در حسرت جام جهانی و دیگری امیدوار. الغرض، زمانی دکتر صالحی در درس اقتصاد خرد به ما می گفت که تفاوت ها در مارجین margin مشخص می شود. مارجین هایی که در بادی نظر کم اهمیت هستند اما در فشار رقابت نقش مهمی می یابند. امیدوارم شما مثل بسیاری از ایرانی ها نباشید که به این مارجین ها اهمیت نمی دهند. گمان می کنند چه فرقی میان این ها هستند. تفاوت ناچیزی دارند. اما مشکل این است که در عرصه بسیاری از رقابت ها تنها یک برنده وجود دارد و از مدال برنز و نقره خبری نیست. انتخاب میان ماندن و نماندن است و بس. معمولا یک نفر، یک گروه، یک تیم، یک شرکت، یک کشور برنده می شود و نفر دوم بازنده است و مدال نقره یا برنز نخواهد گرفت بلکه شکست خورده، اوت شده قلمداد می شود.

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 9 =