نوگل زندگی ام چند روزی است که ماچ کردن را یاد گرفته و ما را سرمست شیرین کاری خود می کند. ای کاش می شد لذت این وضعیت را توصیف کرد. من که در بیان احساسات عاجزم. به راستی مزد بچه داری در خودش است. وقتی نوزاد است خنده هایش خستگی زداست. کمی بزرگ می شود و دست زدن یاد می گیرد، چنان شعفی به آدمی دست می دهد که آدمی حتی کمی به زحمت بچه داری فکر نمی کند. وقتی یاد می گیرد که ماچ کند، آدمی از این که چنین فریب می خورد تا به او خدمت کند به خود می بالد.... دوستان من شتاب کنید!!! شما که در بدست آوردن شادیها روان هستید چرا تردید می کنید؟

جمع اعداد را وارد کنید

13 + 8 =