احمد توكلي :هنوز از تثبيت قيمت‌ها حمايت مي‌كنيم حضرت آیت الله خامنه ای ضرورتهای جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت های دولتی در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند، در دهه های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکتهای دولتی و خودداری از واگذاری بنگاههای دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیتهای دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید. هيچ سياست مداري حاضر به قبول اشتباهات گذشته و اعتراف به آنها نيست. اين واقعيت مبناي اصلي دمكراسي است.

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 4 =