در نوشته قبل چون مجبور بودم كمي ديپلماتيك بنويسم حق مطلب ادا نشد. شباهت هاي بي مانندي ميان وضع موجود و گذشته ديده مي شود. من كه مدتي روي مطالعه آن سالها تمركز كردم از اين شباهت حيرت كردم. هاشمي دور اول مثل احمدي نژاد فعلي ذوق ساختن و راه انداختن كارها و اجراي پروژه هاي عمراني داشت. گند هر دو هم مثل هم بود. رشد بي رويه نقدينگي. فاجعه اولي سال 74 ظاهر شد و دومي درراه است. هر دو فكر مي كردند كه آمده اند معجزه كنند و يك دولت فعال و به لحاظ كوشش بي سابقه دارند. آن زمان چپي ها باز هم به زور از قدرت اخراج شده بودند و كاري جز گير دادن به عملكرد دولت نداشتند.

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 7 =