داستاني جالب و واقعي حكايت سفرهاي استاني رئيس جمهور را شنيده ايد. در پشت اين داستان انبوه نامه هايي است كه مردم استقبال كننده به رئيس جمهور مي دهند. تنها در يك بازديد از يكي از شهرهاي كشور بيش از 200 هزار نامه به رئيس جمهور داده شده است. با پيگيري رئيس جمهور سيستمي طراحي شده كه به همه نامه ها دقيقا رسيدگي شود. نياز به تفكر چنداني ندارد. تقريبا همه اينها درخواست پول يا شغل است. ظاهرا بودجه اي هم گذاشته شده كه از 50 هزارتومان تا 120 هزار تومان با حداقل سخت گيري به نامه دهندگان پرداخت شود. نتيجه: هر جا كه مسئولين رفتند ترديد نكنيد كه برويد و هر خواسته اي داشتيد در يك نامه بنويسيد. ظاهرا لازم نيست نامه تايپ شود يا خيلي مرتب باشد. برخي از آنها روي كاغذ سيگار هم نوشته مي شود. رفتار مردم در اين استقبال ها كاملا عقلاني است. هزينه اي كم يعني نوشتن نامه و رساندن به دست تيم همراه را متقبل مي شود و با احتمال خيلي زياد بالاي 50 هزار تومان كاسب هستيد. لازم به ذكر است كه اين سنت منحصر به الان نيست. در يكي از سفرهاي رهبري به همين شهر، همين مسئله البته با شدت كمتر انجام شد. رئيس جمهور صرفا شدت آن را افزايش داده است. البته گلوله برف در حال غلتيدن وبزرگ شدن است. يكي از اقوام ما كه مسئول رسيدگي است نامه اي جالب را تعريف مي كرد. فردي كه تنها فرد داراي مدرك ليسانس از روستايشان است نامه اي به رئيس جمهور مي نويسد و در آن ضمن بر شمردن ادله ديني و روايي مبني بر ضرورت ازدواج براي جلوگيري از غلتيدن به فساد، خاطر نشان مي كند كه قصد دارد ازدواج كند اما يك مانع وجود دارد. خانم مورد علاقه وي يك هنرپيشه هندي است و او از طريق وبسايت او توانسته با او ارتباط بر قرار كرده و جواب مثبت براي ازدواج را بگيرد. در نامه قيد كرده تنها مانع موجود هزينه رفتن به هند و اقامت در هندوستان است كه از رئيس جمهور براي حل اين مشكل كمك خواسته است. فرد ديگري كه داراي تريلي بوده به دليل حادثه تريلي اش را از دست داده و در ضمن نامه اي از رئيس جمهور تقاضاي تريلي مي كند. نامه به يكي از سازمان هاي حمايتي مي رود و اتفاقا با پرداخت 300 هزار تومان موافقت مي شود. او در جواب مي گويد 300 هزارتومان صرفا هزينه خريد يكي از 18 چرخ تريلي است.... تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 13 =