شما به خاطر اين هنر كه مسائل پيچيده را به زبان ساده تفسير مي كنيد مورد تشويق قرار گرفته ايد. برخي افراد حرفه اي مي گويند كه ساده سازي بي عدالتي در حق پيچيدگي است. شما چگونه پاسخ مي دهيد؟ كروگمن: بله تنها يك پاسخ در كار است. چند سال پيش من به اين نتيجه رسيدم كه اگر كساني كه پيچيدگي مسائل را درك مي كنند، آن را براي توده مردم بازگو نكنند، مردم نهايتا اسير دست كساني خواهند شد كه اين پيچيدگي ها را درك نمي كنند. متن کامل و ترجمه شده این مصاحبه را در اینجا می توانید ببینید. خواندن آن را توصیه می کنم خصوصا نیمه دوم آن را.

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 5 =