اين مسمط هاتف اصفهاني بهترين و دل انگيزترين شعري است كه اين ايام خوانده ام. خصوصا اگر با اين صدا گوش داده شود.

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 11 =