در پاییز سال 1392 این درس را در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی دانشگاه علوم اقتصادی ارائه کردم
In fall semester of 2013-2014, I taught this course at UES for master students of financial engineering program.
این درس که در واقع یک مرور اجمالی بر حوزه های مختلف رشته فاینانس است در ترم زمستان سال 1392 در دانشگاه ارشاد دماوند برای مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی ارائه می کنم
This course is a comprehensive overview of finance. I will try to cover main chapters of the book "Investment"
 written by Bodi, Kane and Marcus. Derivatives, fixed income and theory of asset pricing are the main topics. I am teaching this course in winter semester of 2013-2014 in Ershad University.
در این دوره نهادهای مالی پیشرفته با تاکید بر بانک و بیمه زندگی مورد بررسی قرار می گیرد. محتوای این دوره در بخش بانکی شدیدا مبتنی بر مدل های تئوریک است. این درس در ترم زمستان 1392 در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی تدریس می شود
In winter semester of 2013-2014, I am teaching Capital Market Institution at graduate level for master students in financial engineering program at KNTU. In this course I will focus on banking and insurance.
ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Ssyllabus.doc[ ]0 kB
این ترم در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی درس اقتصاد بازرگانی ایران را برای مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تدریس می کنم. با توجه به اینکه اغلب دانشجویان پیش زمینه خوبی در حوزه اقتصاد بین الملل ندارند و در سیلابس دوره نیز گنجانده نشده، این ترم این مباحث را ارائه می کنم. سیلابس درس به پیوست است.
In the fall semester of 2014-2015 academic year, I am teaching International Economics at IMPS
این ترم درس مدیریت مالی را برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی تدریس می کنم
In the fall semester of 2014, I am teaching corporate finance at IMPS.
ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Scorporate finance syllabus.doc[ ]0 kB