جمع اعداد را وارد کنید

3 + 17 =

در همایش دولت پژوهی پیرامون پوپولیسم و سیاست گذاری ارائه داشتم

جمع اعداد را وارد کنید

15 + 4 =

در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396 پیش بینی خود از اقتصاد در سال 1396 را عرضه کردم

جمع اعداد را وارد کنید

5 + 10 =

در همایش اصلی ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1396 به تاریخ 26 بهمن 1395  ارائه داشتم

 

جمع اعداد را وارد کنید

9 + 2 =

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 17 =