در تاریخ دوم مهرماه 1396 در مورد اقتصاد سیاسی توسعه در ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی صحبت کردم

جمع اعداد را وارد کنید

7 + 16 =

در هفتم شهریور ماه 1396 در اندیشکده حاکمیت در مورد بحران بانکی و ریشه های آن صحبت کردم

 

جمع اعداد را وارد کنید

17 + 2 =

به همت حزب اتحاد ملت ایران در 21 تیرماه در نشستی در شیراز کتاب پوپولیسم ایرانی را معرفی کردم

جمع اعداد را وارد کنید

5 + 7 =

در ششم خرداد 1396 در خانه اندیشمندان علوم انسانی در مورد کتاب پوپولیسم ایرانی صحبت کردم

جمع اعداد را وارد کنید

6 + 8 =

در ایام انتخابات در جمع ستاد جوانان حامی آقای روحانی در شهر قم صحبت کردم

جمع اعداد را وارد کنید

9 + 17 =