جمع اعداد را وارد کنید

4 + 7 =

در این نشست کمی در مورد حوزه اقتصاد و حقوق صحبت  و کتاب دکتر آقایی را نقد کردم

جمع اعداد را وارد کنید

9 + 11 =

در همایش مدارس مذهبی نوین پیرامون مقایسه مدرسه علوی و مفید صحبت کردم

جمع اعداد را وارد کنید

6 + 8 =

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 11 =

در همایش دولت پژوهی پیرامون پوپولیسم و سیاست گذاری ارائه داشتم

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 20 =