تبین رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس، 1392، (به همراه آقای سعید شجاعی)

جمع اعداد را وارد کنید

18 + 12 =