مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریانا، چاپ دوم، 1391

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 15 =