مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریانا، چاپ دوم، 1391

FORM_HEADERFORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH