مقاله خواندنی و ارزشمند اسلام شناس کانادایی جان وال را سالها قبل به توصیه دکتر سید امامی خواندم و ترجمه کردم ولی مدتها کناری افتاده بود تا مجددا آن را بازبینی کردم. خوشبختانه مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 298 زمستان 1393 آن را منتشر نمود

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sتجدید حیات اسلام و شکست غرب[ ]171 kB

این مصاحبه با تولاک که از بنیانگذاران انتخاب عمومی است گرفته شده و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد چاپ و سپس در مجموعه تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد.

این مصاحبه با جیمز بوکانان گرفته شده و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد و سپس در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد

این مصاحبه توسط مجله region با جیمز بوکانان پدر رویکرد انتخاب عمومی و برنده جایزه نوبل منتشر شده که توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد و سپس در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد.

این مقاله یک معرفی جذاب از حوزه انتخاب عمومی است که توسط جین شاو نوشته شده و توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد

این مقاله توسط راجر کنگلتون استاد دانشگاه جرج میسون تالیف و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. بعدا در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست نیز عرضه گردید

این مقاله، توسط دنیس مولر استاد نامدار دانشگاه وین در مورد آینده انتخاب عمومی نوشته شده که توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد. قبلا از آن در ماهنامه های دنیای اقتصاد چاپ شده بود.

این مقاله فصلی از کتاب اقتصاد سیاسی فساد است که سالها قبل به سفارش مرکز تحقیقات وزارت کشور ترجمه شد.

متن سخنرانی رابرت بارو تحت عنوان دین و اقتصاد که توسط اینجانب ترجمه و در سایت رستاک منتشر شد

مقاله اقتصاد ایران در چشم انداز جهانی نوشته دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی است که توسط اینجانب ترجمه و در 16 و 17 اردیبهشت 1388 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد