در این مقاله به اختصار چگونگی شکل گیری رویکرد انتخاب عمومی و تحولات آن را مورد بررسی قرار داده ام. این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به شماره 290 در زمستان 1391 منتشر شده است.

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Spublic Choice.pdf[ ]146 kB

در این مقاله به ادبیات اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی پرداخته ام و ملاحظات سیاسی در انجام اصلاحات اقتصادی را مرور کرده ام. این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به شماره 289 در پاییز 1391 منتشر شده است

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_SPE reform.pdf[ ]251 kB

در این مقاله ادبیات جدید اقتصاد سیاسی پیرامون نفت مرور شده است. این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی در شماره 288 در تابستان 1391 منتشر شد.

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sاقتصاد سیاسی نفت[ ]192 kB

در این مقاله در یک مدل VAR اثرات شوک های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله بر گرفته از تز کارشناسی ارشد اینجانب بوده که در مجله فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی شماره 12 بهار 1386 منتشر شد.

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sfirst published paper.pdf[ ]304 kB