تخمین های اولیه از رشد بالای اقتصاد ایران در سال 1395 حکایت دارد. احتمالاً این رشد در کل سال بیشتر از 6 درصد خواهد بود. ظاهرا بخش عمده این رشد مرهون افزایش صادرات نفت ایران است و به همین دلیل این نگرانی در میان کارشناسان مطرح است که آیا رشد سال 1395 رشدی بی‏کیفیت و غیرقابل استمرار است؟ تقریبا اکثر صاحب نظران اقتصادی چنین دیدگاهی دارند ولی به نظر می رسد که نباید این قدر به آینده بدبین بود. اگرچه رشد بخش نفت در سال 1395 ناشی از افزایش تولید نفت بود و دیگر مجالی برای افزایش تولید نفت وجود نخواهد داشت اما این به معنای آن نیست که اقتصاد ایران نتواند از دیگر بخشهای اقتصاد رشد را تجربه کند. کافی است به این واقعیت توجه شود که رشد اقتصادی و خروج از رکود زنجیروار بخشهای مختلف را به حرکت در می آورند. بخشی از بخشها در ابتدای این زنجیره قرار دارند و

شرکت به عنوان ناقد در کرسی ترویجی تحلیل اقتصادی حقوق در دانشگاه علوم قضایی در تاریخ 14 اسفند 1395

ارائه سخنرانی در همایش مدارس نوین مذهبی به همت شورای فرهنگ عمومی در تاریخ 14 اسفند 1395

ارائه سخنرانی در همایش آب و زندگی به میزبانی دانشکده مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 10 اسفند 1395

ارائه سخنرانی در همایش دولت پژوهی به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 10 اسفند 1395

ارائه سخنرانی در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396 به همت اقتصاد ایرانیان و