; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های ترجمه-مدیران و چالش های تصمیم گیری
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » مدیران و چالش های تصمیم گیری

مدیران و چالش های تصمیم گیری

مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریانا، چاپ دوم، 1391