; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های ترجمه- تبین رشد اقتصادی
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » تبین رشد اقتصادی

تبین رشد اقتصادی

تبین رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس، 1392، (به همراه آقای سعید شجاعی)