; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های ترجمه-اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد

اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد

اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد، در دست انتشار (به همراه دکتر جبل عاملی)