; وبسایت شخصی علی سرزعیم - مقالات ترجمه-اقتصاد سیاسی جوامع رانت جو
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » اقتصاد سیاسی جوامع رانت جو

اقتصاد سیاسی جوامع رانت جو

این مقاله کلاسیک خانم آن کروگر در شماره 291 بهار 1392 نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به چاپ رسید.

ضمیمه

نام فایل : rent seeking society.pdf
rent seeking society.pdf